Statuten

Een aantal artikelen uit de statuten:

Artikel 2. (Doel)

 • De stichting heeft ten doel: het in de ruimste zin van het woord bevorderen van de kennis omtrent de familie Vreugdenhil alsmede het bevorderen van de onderlinge familiecontacten. het verwerven, bewaren en beheren van zaken welke op enigerlei wijze in verband staan tot de familie Vreugdenhil.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van archief- en literatuuronderzoek en daaruit voortvloeiende publicaties.

Artikel 4. (Bestuur)

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
 • Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 • De meerderheid van de in het bestuur zitting hebbende leden moet door geboorte drager of draagster zijn van de naam Vreugdenhil.
 • Andere in het bestuur te benoemen leden dienen echtgenoot of echtgenote te zijn (geweest) danwel een kind of kleinkind te zijn van een drager of draagster van de naam Vreugdenhil.
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 • De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 • Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 • De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreding.
 • Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 • Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
 • Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 13. (Ontbinding en vereffening)

 • Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 • Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 • De stichting wordt bovendien ontbonden: door insolventie nadat zij in de staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; door rechterlijke uitspraak in bij de wet genoemde gevallen.
 • De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Indien het bestuur besluit tot ontbinding, geschiedt de vereffening door het bestuur zelve.
 • De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 12 lid 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 • Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 • Het archief en de documentatie van de stichting worden onder nader vast te stellen voorwaarden overgebracht naar een archiefbewaarplaats in de zin van artikel 9 der Archiefwet “1962”.