Jan Vreugdenhil en Nestlé werken samen aan minder CO2

Jan Vreugdenhil
Genealogiecode: K XI at.5
Door: Pieter Stokkermans
Bron: nieuweoogst.nl
Foto: Vreugdenhil

CO2 met 50 procent reduceren!
Vreugdenhil Dairy Foods en voedingsmiddelenproducent Nestlé werken samen aan duurzamere zuivel en een vermindering van de broeikasgasuitstoot. In de pilot Low carbon farming wordt daarvoor met zeventien melkveehouders gekeken naar bedrijfsspecifieke oplossingen. De ervaringen in de pilot worden meegenomen in de verdere uitrol van het project. Deze groep melkveehouders heeft met specifieke voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie proefgedraaid. ‘Hoewel de pilot nog loopt, zijn de eerste resultaten dusdanig positief, dat we deze aanpak met nog eens 250 melkveehouders willen uitbreiden richting 2030’, geeft Patrick Besten als directeur Melkaanvoer en Communicatie van Vreugdenhil aan. ‘De insteek is dat we kijken naar een oplossing op maat.

Generieke aanpak
Een generieke aanpak is prima, maar de veehouders zitten op verschillende soorten grond en hebben verschillende bedrijfsomstandigheden. ‘In de pilotgroep zit een afspiegeling van onze veehouders. Welk pakket maatregelen past het best bij een bepaalde veehouder?’

Voor een veehouder die hoog zit in de broeikasgasuitstoot zouden bijvoorbeeld managementaanpassingen al veel reduceren, weet hij. ‘Voor een ander passen wellicht rantsoenaanpassingen beter.’ De melkveehouders in de pilot hebben in dit verduurzamingsproject de regie, meldt Besten. ‘De boer weet immers zelf het beste wat werkt voor de boerderij en maakt een wel afgewogen keuze welke maatregelen er toegepast worden.’

Hoofdkantoor Dairy Foods
Jan Vreugdenhil
Genealogiecode: K XI at.5
Foto: Vreugdenhil

Het doel van deze pilot is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50 procent te reduceren. Nestlé en Vreugdenhil hebben hiervoor 50 miljoen euro uitgetrokken en worden in project Low carbon farming ondersteund door onder meer wetenschappers van Wageningen University & Research. Vreugdenhil Dairy Foods heeft de afgelopen jaren samen met de partners in de keten heel wat stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. ‘Steeds meer melkveehouders zetten zich in om de natuur te beschermen en te herstellen’, geeft CEO Albert de Groot aan.

Ook elders stappen
Van de in totaal zo’n negenhonderd melkveehouders van de zuivelaar nam vorig jaar bijna 70 procent extra maatregelen om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Voorbeelden daarvan zijn weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en de aanleg of bescherming van andere landschapselementen. Ruim 94 procent van de melkveehouders die aan Vreugdenhil levert, doet mee aan het duurzaamheidsprogramma. Onze ambitie is om CO2-neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Samen met interne en externe stakeholders werken we in diverse projecten. Het Low carbon farming-project samen met Nestlé is daarvan een belangrijke om deze ambitie vorm te geven.